kr 29,95/st

Varunummer 9028000

One Size Tygets bredd
A
Tyg 1 140 60
Tyg 1 110 60
Tyg 2 140 20
Tyg 2 110 20
Vliesofix 90 20
Fiberfyllning 140g
Imiterat skinn 8
Symärke 1
B
Tyg 140 20
Tyg 110 20
Tryckknapp 4
C
Tyg 140 35
Tyg 110 35
Resår 5 mm 25
D
Tyg 140 25
Tyg 110 25
E
Tyg 140 35
Tyg 110 35
Resår 5 mm 50
F
Tyg 110 25
Tyg 140 25